# Division Position Requirements Degree Quantity
ตรวจวิเคราะห์งานในห้องปฏิบัติการเคมีและจุลชีววิทยา งานด้านระบบคุณภาพที่เกี่ยวข้อง

ขับรถ Food Mobile จำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมทาน รวมถึงดูแลทำความสะอาดอุปกรณ์และพื้นที่ปฏิบัติงานภายในรถ

บริหารจัดการและรับผิดชอบในทุกกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับส่วนงานห้องปฏิบัติการ ที่ประกอบด้วยห้องปฏิบัติการเคมีและจุลชีววิทยา มีความรู้เรื่องระบบคุณภาพ เช่น GLP,ISO/IEC17025,BRC,ISO9001 และระบบคุณภาพที่เกี่ยวข้อง

จัดทำแผนฝึกอบรม,แผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ บันทึกประวัติลูกจ้าง ประวัติการฝึกอบรม ตรวจสอบการลางานของลูกจ้าง อบรมยื่นส่งศูนย์พัฒนาผีมือแรงงาน และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

วุฒิ ปวช. ขึ้นไป สาขาไฟฟ้ากำลัง, อิเล็กทรอนิกส์, เครื่องจักรกล หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง หรือ >>> วุฒิการศึกษา ม.6 มีประสบการณ์การทำงานด้านเครื่องจักรไลน์ผลิต ไม่น้อยกว่า 5 ปี

ตรวจสอบกระบวนการผลิต