บริษัท เทพ คินโช ฟูดส์ จำกัด
ได้รับการส่งเสริมจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)
ทำการผลิตเพื่อการส่งออกผลิตภัณฑ์อาหารแช่เยือกแข็ง ในรูปแบบพร้อมปรุง (Ready to cook)
และพร้อมรับประทาน (Ready to eat)        
76/1-2 หมู่ 3 ถนนเอกชัย ตำบลนาดี อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000
0-3486-4331-5, 0-3483-4095-7
0-3486-4336, 0-3483-4094, 0-3483-4488
callcenter@tepkinsho.com
www.tepkinsho.com
กรุงเทพฯ
160 /54-55 อาคารไอทีเอฟ สีลมพาเลส ชั้น 9 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ 0-2237-2450-1 โทรสาร 0-2237-2452
อเมริกา , ญี่ปุ่น
7 มิถุนายน พ.ศ. 2531 
สิงหาคม 2533
130 ล้านบาท
ประมาณ 500 ล้านบาท
ผู้ถือหุ้นไทย ร้อยละ 77 และต่างชาติ ร้อยละ 23
20 ไร่ (32,000 ตารางเมตร)
ประมาณ 30 ตันต่อวัน
ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา และอื่นๆ
ประมาณ 1,300 -1,500 ล้านบาทต่อปี
ประมาณ 2,500 คน
โครงสร้างองค์กร
Design & Manufacturing of Fresh Frozen Seafood,
Frozen Value Added Seafood, Pork and Poultry Products
 
  COPYRIGHT ã 2010 TEP KINSHO FOODS CO.,LTD.   ALL RIGHTS RESERVED.

BANK Rate 
Bookmark and Share
ชื่อ

วัตถุประสงค์

โรงงาน/สำนักงานใหญ่
โทรศัพท์
โทรสาร
ที่อยู่อีเมล์
เว็บไซด์
สำนักงานสาขา
                         

สำนักงานผู้แทนบริษัท
จดทะเบียนบริษัท
เปิดดำเนินกิจการ
เงินทุนจดทะเบียน
เงินลงทุนในโครงการ
ผู้ถือหุ้น
พื้นที่โรงงาน
กำลังการผลิต
ประเทศคู่ค้า
มูลค่าขาย
จำนวนลูกจ้าง

PROFILE
 
Company Name:

Objective:

Head Office/Factory:
Telephone:
Facsimile:
Email:
Web Site:
Branch Office:


Representative Office:
Firm Registration:
Commencing Operation:
Registered Capital:
Project Investment:
Shareholder:
Factory Area:
Production Capacity:
Trading Partners' Countries:
Sales Value:
Number of Employee:
Tep Kinsho Foods Company Limited
Under the investment promotion of the Board of Investment of Thailand.
Manufacturer of the Frozen Food Products in forms of the ready to cook and ready to eat
for the exportation.
76/1-2 Moo 3, Ekkachai Road, Tambol Na-dee, Amphoe Mueang, Samut Sakhon 74000, Thailand.
+66(0)3486 4331-5, (0)3483 4095-7
+66(0)3486 4336, (0)3483 4094, (0)3483 4488
callcenter@tepkinsho.com
http://www.tepkinsho.com
Bangkok
9th Floor, ITF Silom Palace Building, 160/54-55 Silom Road, Surawong, Bangkok 10500, Thailand.
Telephone: +66(0)2237 2450-1 Facsimile: +66(0)2237 2452
USA , JAPAN
June 7, 1988
August 1990
130 million Baht
About 500 million Baht
77% for Thai shareholders and 23% for Aliens.
20 rai (32,000 square meters)
A grand total of 30 metric tons/day
Japan, U.S.A., and others.
About 1,300.-~1,500.- million Baht per year.
2,500 persons
Organization
  HOME |  PROFILE | PRODUCT |  CERTIFICATED  |  CONTACT |  LOCATION
  • IMG_0719
  • IMG_1041
  • product_content3
  • IMG_1041
  • IMG_1041
  • IMG_1041
  • IMG_1041
wow slider by WOWSlider.com v8.7