Design & Manufacturing of Fresh Frozen Seafood,
Frozen Value Added Seafood, Pork and Poultry Products
 
  COPYRIGHT ã 2010 TEP KINSHO FOODS CO.,LTD.   ALL RIGHTS RESERVED.

BANK Rate  HOME |  PROFILE | PRODUCT |  CERTIFICATED  |  CONTACT |  LOCATION
 
Bookmark and Share
ตำแหน่งงานว่าง (Update 10 ธ.ค. 2555)
 
ตำแหน่งงานว่าง (Update 20 มี.ค. 2561)
JOBS
 
ฝ่ายการตลาด:
ส่งประวัติการสมัครงานที่:
hr@tepkinsho.com
preeyaporn@tepkinsho.com
ตำแหน่ง:
ลักษณะงาน:
การศึกษา:
จำนวน:
ประสบการณ์:
เจ้าหน้าที่
งานตลาดและการขาย กับลูกค้าต่างประเทศ/ในประเทศ
ปริญญาตรี สาขาการตลาด และสาขาที่เกี่ยวข้อง
มีความรู้ภาษาอังกฤษในการเขียน/อ่าน และสามารถใช้โปรแกรม Photoshop และ IIIustrator
1  อัตรา
มีประสบการณ์ด้านการตลาดต่างประเทศจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ


ฝ่ายซ่อมบำรุงและสิ่งแวดล้อม:
ส่งประวัติการสมัครงานที่:
hr@tepkinsho.com
mekin@tepkinsho.com
ตำแหน่ง:
ลักษณะงาน:
การศึกษา:
เจ้าหน้าที่
บำรุงรักษา-ซ่อมเครื่องจักร อุปกรณ์ไฟฟ้าและระบบแสงสว่างภายในอาคารผลิต
วุฒิ ปวช. ขึ้นไป สาขาไฟฟ้ากำลัง, อิเล็กทรอนิกส์, เครื่องจักรกล หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
หรือ >>>
วุฒิการศึกษา ม.6  มีประสบการณ์การทำงานด้านเครื่องจักรไลน์ผลิต ไม่น้อยกว่า 5 ปี
1  อัตรา
จำนวน:

ตำแหน่ง:
ลักษณะงาน:
การศึกษา:
จำนวน:
เจ้าหน้าที่
ควบคุมดูแลเครื่องจักร และระบบบำบัดน้ำเสีย
วุฒิ ปวส. สาขาไฟฟ้า, อิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 1 ปี
1  อัตรา


ฝ่ายควบคุมระบบ:
ส่งประวัติการสมัครงานที่:
hr@tepkinsho.com
wimonsiri@tepkinsho.
ตำแหน่ง:
ลักษณะงาน:
การศึกษา:
จำนวน:
ประสบการณ์:
เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบ วิเคราะห์ และประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ
เพื่อให้เป็นไปตามระบบต่าง ๆ ที่บริษัท ได้รับการรับรอง ฯลฯ
ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
1  อัตรา
มีประสบการณ์ทำงานด้านระบบบริหารคุณภาพ ไม่น้อยกว่า 3 ปีตำแหน่ง:
ลักษณะงาน:
การศึกษา:
จำนวน:
ประสบการณ์:
เจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงานร่วมจัดทำแผนดำเนินโครงการด้านพลังงาน/สิ่งแวดล้อม,
ตรวจสอบระบบบริหารคุณภาพภายใน
ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ/สาขาวิทยาศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
1  อัตรา
มีความรู้พื้นฐานระบบบริหารคุณภาพที่บริษัทฯได้รับรอง
และหากมีใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ


ตำแหน่ง:
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์:
ส่งประวัติการสมัครงานที่:
hr@tepkinsho.com
rattana@tepkinsho.com
ลักษณะงาน:
การศึกษา:
จำนวน:
เจ้าหน้าที่
จัดทำแผนฝึกอบรม, แผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์, แบบประเมินผลการฝึกอบรม
และวิเคราะห์ข้อมูล
ปริญญาตรี สาขาบริหารงานบุคคล และสาขาที่เกี่ยวข้อง
ด้านฝึกอบรม งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ งานประกันสังคม
1  อัตรา  • IMG_0719
  • IMG_1041
  • product_content3
  • IMG_1041
  • IMG_1041
  • IMG_1041
  • IMG_1041
wow slider by WOWSlider.com v8.7